måndag 17 juni 2013

Debatterat unga i jobb

Ställde en interpellation om unga i jobb och vad socialdemokraterna i Hallstahammar gör för att få fler unga i jobb.

Interpellation - ungdomsarbetslöshet


I Hallstahammar är närmare 30% av ungdomarna arbetslösa. Trenden går också mot att  fler är arbetslösa och inte färre. Det är en utveckling som oroar. Det innebär att var tredje ungdom i Hallstahammar, totalt över 300 st är öppet arbetslösa.

Socialdemokraterna på nationell nivå kritiserar regeringen för att göra för lite kring ungdomsarbetslösheten men vad gör Socialdemokraterna lokalt i Hallstahammar för att få fler ungdomar i arbete?

Här kommer mitt svar på kommunalrådets svar:
Våra siffor är korrekta. I april 2012 hade HHR 29% ungdomsarbetslöshet och enligt AMS ststistiken var det högst andel i Västmanland. Drygt 300 st eller exakt 301 st eller för att använda ett annat mått drygt var tredje ungdom.

I sitt svar ger kommunalrådet en tydlig nånnananism signal. Jobb för unga är statens ansvar - vi sitter still i båten. Ni lämnar WO i en av de viktigaste framtidsfrågorna. Socialdemokraterna i Hallstahammar borde ställa sig frågan - hur kan vi bidra till en lägre ungdomsarbetslöshet.  Nånnananismen i den här frågan skrämmer mig.

Det är också anmärkningsvärt att kommunalrådet inte tycker att det är en kommunal angelägenhet att unga ska ha jobb. SKL lämnar idag ett uttalande kring den statliga utredning kring unga utan arbete eller studier. Utredningen konstaterar att huvudansvaret för unga under 20 år som inte går i gymnasieskolan ska ligga på kommunen.

Ett eget jobb är viktigt. Det ger frihet och trygghet. Det ger möjlighet att försörja sig själv- Det hjälper att skapa mening och struktur i vardagen. Hallstahammars kommun måste också bidra till att fler unga får ett arbete.

En sak är vi överrens om - en skola i toppklass motverkar en hög arbetslöshet men där slutar det nog.

Kunskap är makt! Bildning och kunskap stärker den enskildes egenmakt och förmåga att orientera sig och fatta egna självständiga beslut.
En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. Skolan ska bidra till att utjämna skillnader mellan elever. Varje elev ska varje dag mötas av höga ambitioner och ges hjälp att nå högt uppsatta mål utifrån sina egna förutsättningar.

Än så länge är vårt ansvar att ha en skola i toppklass. Folkpartiet vill att ansvaret ska tas över av staten - en av de få frågor vi är överres med Vänsterpartiet om. Staten tar över kommnens misslyckande när ungdomar inte klarar skolan. Kommunalrådet vill inte att kommunen ska ta över statens ansvar men tvärt om är tydligen helt okej.

Alliansregeringen vill att unga ska ha jobb. Därför riktas åtgärder direkt för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Halverad arbetsgivaravgift och sänkt restaurangmoms öppnar dörrar och släpper in de unga. Bara restaurangmomssänkningen beräknas varje år ge över 6 000 nya jobb, unga utgör redan idag en tredjedel av branschens anställda.

Socialdemokraterna i sin tur föreslår flera skattehöjningar som kommer slå hårt mot ungas chanser och riskera att öka den redan höga ungdomsarbetslösheten i Sverige. Med fördubblade sociala avgifter för unga och fördubblad restaurangmoms stryps regeringens ungdomssatsningar.

Hur många fler unga i Hallstahammar skulle förlora sitt jobb om de sociala avgifterna öka på det sättet?
Dessutom skulle bara höjningen av arbetsgivaravgiften för unga som Socialdemokraterna föreslår för nästa år skulle innebära en kostnadsökning på 2,5 miljarder kronor för svenska kommuner och landsting. Vad skulle det innebära i Hallstahammar? Där åts de 44tkr upp tror jag.

Socialdemokraterna påstår att deras föreslagna höjningar inte skulle påverka sysselsättningen. Men hur de får ihop har jag svårt att förstå. Vi har i Sverige hög skatt på alkohol för att minska drickandet. Vi har hög skatt på tobak för att minska rökandet. Då kan man ställa sig frågan: om vi höjer skatten på ungdomsjobb – kommer fler eller färre unga att få jobb?

Socialdemokraterna i Hallstahammar gör i min mening inte tillräckligt för att motverka problemet med att många unga i kommunen inte har ett jobb. Ungdomsavtal där unga under en begränsad tid, till lägre lön men med tydliga utbildningsinslag får ett jobb vill man inte ha.

Ett regeringsskifte skulle innebära en dubblering av arbetsgivaravgiften för ungdomar. Hur kan det skapa fler jobb för unga?

Socialdemokraterna vill tvinga alla att gå gymnasiet med högskolebehörighet. Vad i det ger fler unga jobb?

Hur ger ökad skolplikt - 4 år till i skolan skoltrötta ungdomar fler jobb?


Folkpartiet vill att unga ska ha jobb istället för bidrag. Vad ni vill göra för att få unga i jobb är för mig oklart. För mig bekräftar Kommunalrådet Catarina Pettersson i stället att Unga i Hallstahammar (S)ämre chans till jobb

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...