tisdag 20 december 2011

Turbulet sista kommunfullmäktige

Det blev ett lite turbulent och långt sista kommunfullmäktige innan jul. Från Alliansens sida var vi - som vanligt- aktiva i talarstolen och gjorde ett antal yrkanden och reservationer bla om budgetjusteringar för 2012-2014.Jag själv gillar ju siffror och hade därför läst på just budgeten lite extra. Jag höll ett anförande kring budgeten och idag har VLT citerat mig i rubriken från fullmäktige "dags att trycka ctrl, Alt, del" - kul!
Nedan ser ni mitt inlägg i sin helhet.

Turbulensen handlade dock inte bara om budgeten. Det hände mer.
  • Vi reserverade oss mot extra medel ur planeringsreserven. Det handllar också här om budgeten. Alliansen och majoriteten har två helt olika sätt att tackla den förändrade skatteprognosen. Vi justerar och anpassar och majoriteten- ökar kostnaderna så att kommunen hamnar på ett totalt resultat på runt 700tkr.
  • Två moderater avgick ur Kantzowska och Alliansen förklarade att vi inte hade förtroende för direktionens arbete. Lär återkomma om just detta...
  • Vi valde Göran Persson till två uppdrag - dock en moderat namne
Det sista gav dagens skratt.
Inlägg budgetdebatten 2011-12-20

Herr ordförande, fullmäktigeledamöter – åhörare
I juni antogs ramar för budgeten 2012-2014 , nu ska ramarna justeras och nämndernas mål fastställas. I juni yrkade vi från Alliansen på att installera Hallstahammar 2.12
Vi pratade också av behovet av ett nytt operativsystem för att få Hallstahammar 2.12 att fungera. Nu – i december - är det dags att trycka ner ctr+ alt+ del och starta om Hallstahammar innan det blir överhettat. Budgetjusteringarna som majroiteten nu presenterar är inte kompatibla med de tillval vi installerade i juni. En hårddiskkrach är nära.
I juni antog kommunfullmäktige övergripande mål för Hallstahammar. Bla antogs finansiella mål. 
Nu ett par månader senare lägger majoriteten ett reviderat budgetförslag som går precis tvärt emot dessa mål. Det är oroväckande för Hallstahammar nu och i framtiden.
När andra kommuner anpassar sina ramar och sparar inför 2012 – då gör majoriteten i Hallstahammar tvärt om och ökar kostnaderna.
Att lägga ett budgetförslag med en resultatnivå på strax över 700tkr är oansvarigt! Den största motsättningen jag har mot budgeten är just resultatnivån som är vansinnigt låg för en kommun -  0,1% av skatter och bidrag. 
Jag tycker att ramarna borde justeras så att kommunen uppnår ett resultat på motsvarande 1,5% /år och över mandatperioden precis som de finansiella målen påtalar.
Skatteintäkter och bidrag sätter gränsen för vad som är möjligt att genomföra. Den gränsen tänjer majoriteten mer än vad gummisnodden håller. Det kan ge otrevliga bakslag i farmtiden.  En kommun bör ha en stabilitet i sin verksamhet. Därför har vi antagit mål för kommunens finanser. Om man detaljstuderar majroitetens budgetförslag  - vilket jag gjort – är inte bara resultatnivån låg – det finns tom tendenser som visar på att gummisnodden brister, hårddisken krachar  och balanskravet inte kommer att nås.  Jag ska förklara varför jag tror det – det handlar om investeringsbudgeten
För det första
Förskolans utbyggnad är i investeringsbudgeten upplagd på två år 2012 och 2013 och med en finansiering på 25 Mkr. Bygget uppskattas till att kosta mellan 30-33Mkr och ska enligt barn och utbildningsnämndens ordförande och kommunalrådets uttalanden i bla VLT och på medborgarmöten vara klart i slutet av 2012 .
Förskolan i Kolbäck är alltså inte fullt ut budgeterad (25Mkr är avsatt) och investeringen, i majoritetens budget är uppdelad på två år 2012 och 2013 men inriktningsbesluten är att bygget ska ske 2012. Hur går det ihop? – det gör det inte

För det andra:
Investeringar i ett upprustat kommunhus är budgeterat med 0 kr, ingen ökad driftskostnad finns med, väg 252 finns inte med i budgeten och citybanan finansieras inte inom kommunresultatet utan utanför. Hur går det ihop? – det gör det inte

Och för det tredje
Kantzowska gymansiet…..
 Inte en krona finns budgeterat för ombyggnationer trots att kommunalrådet upprepade gånger lovat att så ska ske under 2012. Varför finns det inte med i budgeten – Hur går det ihop?. Det finns bara ett svar – det gör det inte, vi hade inte klarat balanskravet då.
För att klara balanskravet väljer man därför att lägga även det utanför budgeten och istället luddigt skriva att ”särskilt beslut behöver fattas dels om nivå för ny förskola i Kolbäck samt dels förslag till hur den investeringen ska finansieras ” och inte ett ord om någon ombyggnation, finansiering av denna eller särskilda beslut i frågan gällande Kantzowska.
Däremot påpekas upprepade gånger att det ”föreliggande förslag till budgetramar utgör den yttersta gräns som finns för respektive styrelse, nämnd, förbund och bolag samt att uppstår konflikt mellan mål och medel sätter budgetramen gräns för måluppfyllelse.
Hur går det ihop? – det gör det inte
Jag konstaterar istället precis som när vi i våras diskuterade omvärldsbevakning i kommunstyrelsen att”När pengarna ska räcka till mer och mer, blir prioriteringar nödvändiga och långsiktighet ännu viktigare. ”och dessa prioriteringar saknar jag i majoritetens budgetförslag i såväl nämnder som i helheten.
För att nå sina mål måste man prioritera – det har inte S gjort i sin budget. Man vill helt enkelt både ha kakan och äta upp den samtidigt och det är inte möjligt.

Jag yrkar därför på att
       att fastställa Alliansens förslag till ramar för nämnderna samt att ge nämnderna i uppdrag att justera respektive budget utefter justeringarna. 

       att revidera nämndernas mål 2012-2015 utefter Alliansens förslag i respektive nämnd

       att nyupplåning för investeringar får ske med maximalt 10Mkr/år under perioden 2012-2014

       att  i övrigt hänvisa till Alliansens budgetförslag i juni 2011 gällande mål och budgetprioriteringar

       att uppdra till styrelser och nämnder att arbeta fram och fastställa indikatorer för målavstämning i enlighet med  den nya styrmodellen. 

       att uppdra till kommunstyrelsen att särskilt följa upp att pris och lönekompensationen inte används för annat ändamål och att en lägre ökningstakt ska avspegla sig i att budgetramen uppvisar motsvarande överskott
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...