måndag 16 december 2013

Replik

I juni och nu även för en stund sedan raljerade kommunalrådet över vår budget men med facit i hand var vår junibudget en väl avvägd budget som gjort att vi idag bara gjort smärre justeringar medans majoriteten belägger verksamheten med sparbeting. Det glömde kommunalrådet att belysa i sitt anförande.

Majoriteten har en låg resultatnivå. Ett resultat på 3Mkr är lågt. Vi har ett resultat som är klart högre och ger en långsiktig stabilitet och möjlighet för oss att satsa i framtiden. Majoriteten tar en annan väg - lägger ut mer och är mindre förberedda inför svängningar i framtiden.

Jag är nöjd med vår budget och jag har också gjort en jämförelse av våra budgetar - inte i natt - då sov jag gott men alla är vi ju olika - men först har jag lite frågor till kommunalrådet.

I din uppräkning över förändringarna i er budget som just presenterades står att ni i juni la ett budgettillskott på 19Mkr till socialnämnden. Ni lägger nu till 5,2Mkr och lägger ett sparbeting på 1,610Mkr. I min kalkylator ger det ett totalt tillskott på 22,590Mkr till nämden men i er budget ligger 21,590 Mkr. Det saknas 1 Mkr - har jag missat något eller har ni räknat fel?

Jag undrar också lite över föreningsbidragen jag hängde inte riktigt med i redovisningen och fick framför allt inte ihop texten med siffrorna. Ridklubben får 300tkr mer/år - det hittar jag i siffrorna men sen var det 1,2Mkr till stall och 1Mkr till något annat - Sporthallen men vart tog Kulturhuset vägen? Du får gärna förklara för mig hur siffror och text hänger ihop.
Pott föreningsbyrån


300

Ridklubben


Bidrag föreningsägda anläggningar


300
100
100
1,2Mkr totalt för ?


Bidrag utbyggda/rustade föreningsägda anläggningar1 000
Kulturhuset? Eller vad? 2MkrJag är också glad men förvånad att Catarina Pettersson i sitt anförande tog upp utökade öppettider i förskolan på obekväm arbetstid. Varför röstade ni då mot vårt förslag i BUN?
Är det bara för att det var ett Alliansförslag?

Jag  saknar dock en del i majoritetens budget:
  • Saknar Citybanan och väg 252
  • Ni når inte målet kring god ekonomisk hushållning - ett överskott på 1%/ enskilt år eller 1,5% över mandatperioden.
  • Vart finns Centrumutvecklingen?
  • Hur ska majoriteten ha råd med ett nytt äldreboende som enligt vad jag minns lovades stå klart 2015.

Bemöta Catarina Petterssons jämförelser
Det är tydligt att kommunalrådet i sin redogörelse missar sitt eget sparbeting till verksamheterna. Jag glädjs över att kommunalrådet nu dock lärt sig att öppna våra Excelfiler och kan läsa vårat budgetförslag - det är en klar förbättring jmf med tidigare år. Att våra filer skiljer sig åt och att uppställningen är olika har att göra med att vi i Alliansen är konsekventa i uppställningen medans majoriteten ändrar uppställning från år till år. Håller er till vår mall så blir det lättare i framtiden.

Men att vi har olika satsningar tycker jag till skillnad från kommunalrådet är helt naturligt. Jag är nöjd med våra avvägningar och satsningar.

Jämförelser
Alliansen S/V
KS 9,745Mkr 2,885Mkr
Alliansen satsar på IT, Underhåll på förskolor och äldreboenden, Ungdomssatsning för att få unga i jobb, Controller, personalen och kollektivtrafik.

TN 2,740M kr 7,025Mkr
Alliansen lägger satsningar på vägar totalt 7Mkr i investeringsbudgeten och underhåll lokaler lokaler i KS budgeten med totalt 6Mkr.

BoM 0,578Mkr 0,578Mkr

BUN 14Mkr 13,175Mkr
Alliansen satsar på 60 förskoleplatser, 20 till i planeringsreserven, ökade lärarlöner över tid inte bara i ett år, idrott i skolan, nyanlända elever, förskola på obekväm arbetstid, IT och vi ser att interkommunala ersättningar ökar. Här finns dessutom en investering på 8Mkr i F-6 skolor i investeringsbudgeten
Förskoleplatser har vi 80 S/V har 60.

Lärarlönerna satsar vi 14/15 och 16 S och V satsar 2014 men sen är det slut.

KuF -0,760Mkr 1,260Mkr
Alliansen arrenderar ut Skantzöbad och Camping. I investeringsbudgeten finns pengar för kulturhuset 2015.

SN 18,5Mkr 21,590Mkr
Alliansen satsar på att unga ska få jobb i stället för försörjningsstöd. Vi inför en personalpool, satsar på trygghetsboende i Kolbäck, LSS och natbemanning som en ny avdelning på Äldelstenen.

energi och IT effektiviseringar
-0,7Mkr
Summa 44,103Mkr+4Mkr 46,513Mkr + 5,7Mkr
2 miljoner till nya förskoleplatser för båda

Resultat 7,825Mkr 3,099Mkr
exkl medfinansiering

Investeringar
Alliansen -7,5Mkr, 37Mkr, 25,5Mkr
inkl 14Mkr för äldreboendeavsättning och 20Mkr för Idrottshall i Kolbäck
S/V 38Mkr, 32,5Mkr, 23Mkr
exkl äldreboende och idrottshall i Kolbäck

Försörjningsstöd - vi lägger 2 mkr för att få unga i jobb i stället för försörjningsstöd. Vi har ett överskott och en planeringsreserv - det har inte majoriteten. Effekter av bemanningsåtgärder är rimliga att få till med en satsning på personalpoolen. Vi har också ett resultat 2015/2016 på 10,2Mkr respektve 21,5Mkr vilket gör att vi har utrymme för förändringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...