måndag 16 december 2013

Dagens budgetinlägg

med viss reservation för justeringar i talarstolen kommer här dagens budgetinlägg i fullmäktige i Hallstahammar:

Alliansens förslag till MÅL OCH BUDGET 2014-2016
För Alliansen är det här beslutet en justering av budgetramarna som las i juni - inte en ny budget.
Alliansen har fortfarande en ansvarsfull budget med en resultatnivå som inte äventyrar den kommunala ekonomin och som ger möjlighet till valsatsningar och oförutsedda händelser. Det är ett resultat klart närmare våra finansiella mål och det skapar långsiktighet och trygghet för verksamheterna.

Det är också en budget som som fokuserar på kärnverksamheten och utveckling av desamma. Våra förslag skiljer sig åt mot den röda majoriteten. Det är helt naturligt. Vi är olika, vi har olika prioriteringar och det är väl tur det.

Alliansen satsar på
 • 80 nya förskoleplatser
 • höjda lärarlöner
 • unga i sysselsättning och
 • en personalpool inom socialnämndens verksamhet.  
För att nämna några satsningar som skiljer sig åt mellan förslagen.

Vi har också olika avvägningar vad det gäller investeringar där Alliansen sätter av pengar för såväl Äldreboende (14Mkr), cykelvägar (6Mkr)och en fullstor idrottshall i Kolbäck (20Mkr).

Alliansen satsar också stort på underhåll. Vi sätter av 7Mkr på underhåll av vägar i investeringsbudgeten och vi lägger totalt 6Mkr under budgetperioden på underhåll av förskolelokaler och äldreboenden.

Vi ger också  ett tydligt löfte att vi vill ha F-6 skolor och att det ska finnas högstadium både i Hallstahammar och Kolbäck. För att kunna genomföra detta har vi satt av 8Mkr i första nödvändiga investeringar i skollokaler.

För mig som Folkpartist är skolan och förskolan viktiga och i budgeten syns detta genom att Alliansen gör ett flertal satsningar där såväl investeringar som resursförstärkningar. Investeringarna är tydligt avgränsade och har ett fokus på att skapa en skola med kunskapsfokus - en skola där framtiden startar i klassrummet. Vi nöjer oss inte med att var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i ett eller flera ämnen. Vi vill mer!

Jag tänker gå djupere in på Fem av Alliansens satsningar :
 • Ungdomssatsningen för att få unga i jobb– unga måste få en chans att jobba och komma in på arbetsmarknaden. Det är för många ungdomar som inte har något att göra i Hallstahammar. I Hallstahammar finns idag 83 arbetslösaungdomar i garantierna. Sex (6) av dem finns i Fas 3. I många kommuner får arbetslösa ungdomar möjligheter till jobb inom den kommunala verksamheten genom  ett sk. Ungdomsjobbsavtal, men inte i Hallstahammar Det innebär att många av våra ungdomar har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden och i stället hänvisas till försörjningsstöd och utanförskap.

Vi vill se ett ännu mer offensivt arbete. Vi vill se fler praktikplatser i de kommunala verksamheterna, vi vill se att ungdomsavtalet införs. Vi vill se att varje nämnd och förvaltning bidrar till detta. Det är allas ansvar.
Hallstahammar har ett par stora utmaningar framför sig.
En är ungdomsarbetslösheten.

 • F-6 skolor i Strömsholm, Fredhem, Nibble och Näslund– Stadierna  ska hållas ihop, de minsta barnen ska ha möjlighet att gå i en skola nära hemmet. Vi tror det  är därför många barnfamiljer väljer att bosätta sig i Hallstahammar. Vi tror att det är ett av våra starka kort och en satsning som gör att färre väljer andra alternativ än Hallstahammars skolor redan i åk 4. Detta kombunderat med Mer idrott i skolan där målet är att alla elever ska ha någon form av gymnastik varje dag. Profilerar Hallstahammars skola. Vad det gäller idrott finns ett klart samband mellan barns, både psykiska och fysiska hälsa och hur mycket man rör på sig. Studier visar också att skolresultaten blir bättre om man rör sig mer under skoldagen. Det är också ett sätt att utjämna olikheterna mellan kunskapsresultanen för pojkar och flickor något som studier av det sk Bunkerfloprjektet visar.

 • Lärarlönerna satsar vi 9,9Mkr på över budgetperioden. Vi vill att bra lärare ska ha bra betalt. Vår intention med satsningen är inte bara att höja statusen på läraryrket utan också att öka lönespridningen  Vi gör det som ett led i satsningen på att skapa en skola i Toppklass i Hallstahammar. Den störst avgörande fakorn för elevers skolresultat är en bra lärare. Vi har bra lärare i Hallstahammar och nu ger vi dem också ett tydligt löfte om högre lön vilket känns väldigt bra.

 • 80 nya förskoleplatser borgar för mindre barngrupper i förskolan och utökade öppettider på obekväm arbetstid för att möta de behov som finns i Hallstahammar Vi tycker inte att det är okej med dagens ibland stora barngrupper och vill se en satsning på minskade grupper framför allt för de yngre barnen. Vi satsar också på att ge unga möjlighet att kombinera arbete och utbildning inom barnomsorgen.

 • Personalpool inom omsorgen är en viktig satsning för att möta svängningar i vårdbehov och behov av vikariet i omsorgen. Jag är säker på att några av mina allianskollegor som är än mer insatta i socialnämndens verksamhet kommer att beröra detta.

Jag är övertygad om att den budget som Alliansen la i juni och de budgetjusteringar som nu föreslås kommer att vara bra för Hallstahammar idag och i framtiden och därför yrkar jag på att kommunfullmäktige beslutar:

 • att uphäva sitt beslut den 17 juni §84 utom vad avser beslut o utdebitering för 2014
 • att fastställa Alliansens förslag till mål och budgetplan för 2014-2016
 • att fastställa Alliansens förslag för vision och mål för perioden 2014-2016 som presenterades vid junisammanträdet
 • att nyupplåning får ske med anledning av investeringsplanen i Alliansens budget
 • att budgetramarna för åren 2014 och 2015 gäller för styrelsens och nämndernas planering för de kommande två åren med reservation för att 2014 är valår och det nyvalda kommunfullmäktige har att ta ställning till budgeten för 2015-2017.
 • att hela kommunens verksamhet följs upp kvartalsvis och på samma sätt. Vid budgetavvikelser ska nämnderna bifoga handlingsplaner till kommunstyrelsen.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...