torsdag 29 december 2011

Ideologi inspirerar

Tänk vad ideologi kan inspirera! Veckan före jul hade vi i Folkpartiet Hallstahammar ett föredrag med vår ombudsman Johan Liljeqvist om liberalism. Jag själv brukar säga att jag  inte blev Folkpartist pga liberalismen utan pga en envis gruppledare och eftersom jag aldrig pluggat statsvetenskap eller någan annan kurs över huvud taget på högskolan för den delen (jag är ju fd ridlärare) så har jag aldrig fördjupat mig i de olika politiska ideologierna mer än genom egen läsning och olika föredrag på utbildningar genom partiet. Därför kanske jag tyckte det var lite extra intressant att prata ideologi och liberalism häromveckan. Hur som helst var det otroligt intressant! Vilka bra diskussioner vi hade - stort tack alla ni som var med!

Rekommenderar ett besök på www.liberalismen.com för mer läsning.
Liberalismen är det ursprungliga namnet på tanken om individens rättigheter och marknadens frihet. Den klassiska liberalen menar att människor har rätt att tänka, agera och handla fritt så länge hon inte använder tvång mot andra.

Ännu intressantare blir det när man kan omsätta ideologin i praktiken och det gjorde vi häromdagen när vi hade extra barn- och utbildningsnämnd. Det är häftigt! En riktig wow känsla för en fritidspolitiker (och ganska nördigt - jag vet). Nu handlade det om gymnasiet och avtal med Västerås om sk frisök för våra elever.
Från Alliansens sida förespråkade vi just frisök för alla elever på gymnasieskolan (även introduktionselever) då vi tror på den enskilda människans inneboende kraft att själv välja vad som är bäst för den. En tanke som grundar sig just i liberalismen och individens rättigheter att tänka, egera och handla fritt. Majoriteten köpte såklart inte våra argument utan klubbade igenom sitt eget förslag som innebär mindre frihet och valfrihet för våra ungdomar i Hallstahammar. Politiker vet ju bäst hur unga vill ha det - eller hur var det nu igen?!

Gott slut på er alla! Jag laddar med mellandagsjobb och lite mer liberal läsning!

tisdag 20 december 2011

Turbulet sista kommunfullmäktige

Det blev ett lite turbulent och långt sista kommunfullmäktige innan jul. Från Alliansens sida var vi - som vanligt- aktiva i talarstolen och gjorde ett antal yrkanden och reservationer bla om budgetjusteringar för 2012-2014.Jag själv gillar ju siffror och hade därför läst på just budgeten lite extra. Jag höll ett anförande kring budgeten och idag har VLT citerat mig i rubriken från fullmäktige "dags att trycka ctrl, Alt, del" - kul!
Nedan ser ni mitt inlägg i sin helhet.

Turbulensen handlade dock inte bara om budgeten. Det hände mer.
 • Vi reserverade oss mot extra medel ur planeringsreserven. Det handllar också här om budgeten. Alliansen och majoriteten har två helt olika sätt att tackla den förändrade skatteprognosen. Vi justerar och anpassar och majoriteten- ökar kostnaderna så att kommunen hamnar på ett totalt resultat på runt 700tkr.
 • Två moderater avgick ur Kantzowska och Alliansen förklarade att vi inte hade förtroende för direktionens arbete. Lär återkomma om just detta...
 • Vi valde Göran Persson till två uppdrag - dock en moderat namne
Det sista gav dagens skratt.
Inlägg budgetdebatten 2011-12-20

Herr ordförande, fullmäktigeledamöter – åhörare
I juni antogs ramar för budgeten 2012-2014 , nu ska ramarna justeras och nämndernas mål fastställas. I juni yrkade vi från Alliansen på att installera Hallstahammar 2.12
Vi pratade också av behovet av ett nytt operativsystem för att få Hallstahammar 2.12 att fungera. Nu – i december - är det dags att trycka ner ctr+ alt+ del och starta om Hallstahammar innan det blir överhettat. Budgetjusteringarna som majroiteten nu presenterar är inte kompatibla med de tillval vi installerade i juni. En hårddiskkrach är nära.
I juni antog kommunfullmäktige övergripande mål för Hallstahammar. Bla antogs finansiella mål. 
Nu ett par månader senare lägger majoriteten ett reviderat budgetförslag som går precis tvärt emot dessa mål. Det är oroväckande för Hallstahammar nu och i framtiden.
När andra kommuner anpassar sina ramar och sparar inför 2012 – då gör majoriteten i Hallstahammar tvärt om och ökar kostnaderna.
Att lägga ett budgetförslag med en resultatnivå på strax över 700tkr är oansvarigt! Den största motsättningen jag har mot budgeten är just resultatnivån som är vansinnigt låg för en kommun -  0,1% av skatter och bidrag. 
Jag tycker att ramarna borde justeras så att kommunen uppnår ett resultat på motsvarande 1,5% /år och över mandatperioden precis som de finansiella målen påtalar.
Skatteintäkter och bidrag sätter gränsen för vad som är möjligt att genomföra. Den gränsen tänjer majoriteten mer än vad gummisnodden håller. Det kan ge otrevliga bakslag i farmtiden.  En kommun bör ha en stabilitet i sin verksamhet. Därför har vi antagit mål för kommunens finanser. Om man detaljstuderar majroitetens budgetförslag  - vilket jag gjort – är inte bara resultatnivån låg – det finns tom tendenser som visar på att gummisnodden brister, hårddisken krachar  och balanskravet inte kommer att nås.  Jag ska förklara varför jag tror det – det handlar om investeringsbudgeten
För det första
Förskolans utbyggnad är i investeringsbudgeten upplagd på två år 2012 och 2013 och med en finansiering på 25 Mkr. Bygget uppskattas till att kosta mellan 30-33Mkr och ska enligt barn och utbildningsnämndens ordförande och kommunalrådets uttalanden i bla VLT och på medborgarmöten vara klart i slutet av 2012 .
Förskolan i Kolbäck är alltså inte fullt ut budgeterad (25Mkr är avsatt) och investeringen, i majoritetens budget är uppdelad på två år 2012 och 2013 men inriktningsbesluten är att bygget ska ske 2012. Hur går det ihop? – det gör det inte

För det andra:
Investeringar i ett upprustat kommunhus är budgeterat med 0 kr, ingen ökad driftskostnad finns med, väg 252 finns inte med i budgeten och citybanan finansieras inte inom kommunresultatet utan utanför. Hur går det ihop? – det gör det inte

Och för det tredje
Kantzowska gymansiet…..
 Inte en krona finns budgeterat för ombyggnationer trots att kommunalrådet upprepade gånger lovat att så ska ske under 2012. Varför finns det inte med i budgeten – Hur går det ihop?. Det finns bara ett svar – det gör det inte, vi hade inte klarat balanskravet då.
För att klara balanskravet väljer man därför att lägga även det utanför budgeten och istället luddigt skriva att ”särskilt beslut behöver fattas dels om nivå för ny förskola i Kolbäck samt dels förslag till hur den investeringen ska finansieras ” och inte ett ord om någon ombyggnation, finansiering av denna eller särskilda beslut i frågan gällande Kantzowska.
Däremot påpekas upprepade gånger att det ”föreliggande förslag till budgetramar utgör den yttersta gräns som finns för respektive styrelse, nämnd, förbund och bolag samt att uppstår konflikt mellan mål och medel sätter budgetramen gräns för måluppfyllelse.
Hur går det ihop? – det gör det inte
Jag konstaterar istället precis som när vi i våras diskuterade omvärldsbevakning i kommunstyrelsen att”När pengarna ska räcka till mer och mer, blir prioriteringar nödvändiga och långsiktighet ännu viktigare. ”och dessa prioriteringar saknar jag i majoritetens budgetförslag i såväl nämnder som i helheten.
För att nå sina mål måste man prioritera – det har inte S gjort i sin budget. Man vill helt enkelt både ha kakan och äta upp den samtidigt och det är inte möjligt.

Jag yrkar därför på att
       att fastställa Alliansens förslag till ramar för nämnderna samt att ge nämnderna i uppdrag att justera respektive budget utefter justeringarna. 

       att revidera nämndernas mål 2012-2015 utefter Alliansens förslag i respektive nämnd

       att nyupplåning för investeringar får ske med maximalt 10Mkr/år under perioden 2012-2014

       att  i övrigt hänvisa till Alliansens budgetförslag i juni 2011 gällande mål och budgetprioriteringar

       att uppdra till styrelser och nämnder att arbeta fram och fastställa indikatorer för målavstämning i enlighet med  den nya styrmodellen. 

       att uppdra till kommunstyrelsen att särskilt följa upp att pris och lönekompensationen inte används för annat ändamål och att en lägre ökningstakt ska avspegla sig i att budgetramen uppvisar motsvarande överskott
torsdag 15 december 2011

Mål för skolan och förskolan i Hallstahammar

Häromveckan klubbades mål för förskolan och grundskolan i Hallstahammar. Som vanligt var vi inte riktigt överrens med majoriteten exakt vilka mål som skulle antas men en del av målen var vi eniga om bla att införa elevsociala team på högstadieskolorna i kommunen.

Det är bara ett problem. Majoriteten har inte avsatt en krona för att införa det! Att sätta mål ocvh inte avsätta medel för att genopmföra desamma tycker jag är en ganska konstig prioritering. När jag jobbar med mål - vilket jag gör ofta både på jobbet, i politiken och privat brukar jag använda mig av SMARTA mål. SMARTA står för specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidssatta och aktivitetsskapande. Tyvärr är jag inte helt övertygad om att formeln stämmer på de mål som nu klubbas och det är främst realisman jag ifrågasätter.
För att nå sina mål måste man nämligen prioritera – det har inte S gjort i sin budget. Man vill helt enkelt både ha kakan och äta upp den samtidigt och det är inte möjligt. Att begära av verksamheten att de ska uppnå de mål som föreslås och samtidigt inte avsätta några som helst resurser för att klara detsamma är inte bara korkat det är i min mening oansvarigt. För att lyckas med sitt målarbete måste man ge målen hög prioritet även i budgeten. Jag köper inte att omprioriteringar (som inte visas) är svaret på allt. Nu laddar jag för kommunfullmäktigedebatten på måndsg där debatten om just budgeten lär bli het...

Här är en insändare jag skickade inför målarbetet:
FP: Bättre skolresultat med fokus på kunskap och social problematik   

torsdag 8 december 2011

Majoriteten i Hallstahammar har spenderbyxorna på

När andra kommuner anpassar sina ramar  inför 2012 – då gör majoriteten i Hallstahammar tvärt om och ökar kostnaderna. S & V visar allt annat än ansvar när man i måndags presenterade sitt utkast till justeringar av budgetramarna inför 2012-2014.
Dessutom går man tvärt mot de ekonomiska mål som man så sent som i juni beslutade om. De målen gällde tydligen inte speciellt länge. Budgeten för 2012 slutar på ett resultat på strax över 700tkr plus - felräkningspengar i min mening. Dessutom saknas flera av de löften som majoriteten gett.
Låt mig ge tre konkreta exempel:
 • Pengar för ombygge av Kantzowska gymansiet saknas. En av de saker jag själv kritiserade och som var en av anledningarna att jag avgick från styrelsen i Kantzowska gymnasiet.
 • Nybygget av förskolan i Kolbäck är dels underbudgeterad och dels är investeringen lagd över två år(kostnad beräknad till ca 33 Mkr varav 12+13Mkr budgeteras) . Vad jag minns lovade majoriteten att bygget skulle vara klart 2012 (?! eller hur?!)
 • Målen som föreslås är istort sett obudgeterade. Inte en krona finns avsatt för tex  e-tjänster eller elevsociala team trots att båda är tydliga mål i majoritetens förslag. Det kommer med andra ord bli svårt att gå från ord till handling  och är istället för konkreta verklighetsförankrade mål är majroitetens mål mest ordbajs på papper.
För att nå sina mål måste man prioritera – det har inte S gjort i sin budget. Man vill helt enkelt både ha kakan och äta upp den samtidigt och det är inte möjligt.

Att begära av verksamheten att de ska uppnå de mål som föreslås och samtidigt inte avsätta några som helst resurser för att klara detsamma är inte seriöst. För att lyckas med sitt målarbete måste man ge målen hög prioritet även i budgeten!

Behöver jag nämna att vi i kommunstyrelsen krävde återremiss men röstades ner av majoriteten?! Nej, tänkte väl det....

onsdag 7 december 2011

Unga ska ha jobb - höstkampanjen igång!

Nu har Folkpartiets höstkampanj om att Unga ska ha jobb dragit igång! Kampanjen fokuserar på frågan hur vi vill underlätta för unga att få ett jobb. Sverige har bland den högsta ungdomsarbetslösheten i Europa och det vill vi ändra på.

Unga ska helt enkelt få det lättare att få jobb. Det blir en del motionerande framöver med andra ord. Foldrar ska delas ut och det görs av frivilliga Folkpartister bla mig själv.

Alliansregeringen har halverat arbetsgivaravgiften för personer under 26 år. Socialdemokraterna vill ta bort denna sänkning. Bara i Hallstahammar skulle ökade arbetsgivaravgifter innebära en ökad kostnad med 5Mkr/år. Skapar det fler jobb till unga?

Folkpartiet vill bland annat:
 • Inför ungdomsavtal som ger unga utan erfarenhet handledning och en fot in på arbetsmarknaden, med inledningsvis lägre lön.
 • Förlänga provanställningstiden för personer under 26 år från ett halvår till ett år. Det gör att unga med begränsad erfarenhet får längre tid på sig att visa sin kompetens och arbetsgivaren får bättre underlag för sitt anställningsbeslut.
 • Införa en allmän arbetslöshetsförsäkring med en
  inkomstberoende ersättning för alla som har arbetat
Mer om Folkpartiets förslag kan du läsa här!
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...